28 - اردیبهشت‌ماه - 1388

my pimped pic!

هدف تمرین : پاس دادن و حرکت

تعداد بازیکنان : 8 نفر در هر گروه تمرینی

امکانات تمرین : مانع - توپ - 

نحوه اجراء: طبق شکل در حالی که بازیکنان زرددر مربع حرکت ÷ا به تو÷ را انجاممیدهند بازیکنان آبی ÷اسها را طبق شکل بهم دیگر داده و تعویض جا می نمایند.

28 - اردیبهشت‌ماه - 1388

هدف تمرین : حفظ توپ یک مقابل یک

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه متحرک

نحوه اجراء: طبق شکل بازیکن زرد پا به توپ وارد می شود و بازیکن قرمز می بایست در مقابل او دفاع کند.این تمرین توسط بازیکنان زرد و آبی نیز انجام می شود.

23 - فروردین‌ماه - 1388

هدف تمرین : پاسهای بلند و کوتاه - شوت زدن

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه

نحوه اجراء: طبق شکل بازیکن آ آبی به بی پاس می دهد و جای او می رود بازیکن بی به بازیکن سی و جای او می رود بازیکن سی به بازیکن دی می دهد و بازیکن دی به طرف دروازه حرکت کرده و شوت می زند. این تمرین توسط گروه زرد نیز انجام می شود.

23 - فروردین‌ماه - 1388

هدف تمرین : پاسهای بلند و کوتاه - سانتر - اختصاصی مهاجمین - پست شناسی

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه

نحوه اجراء: طبق شکل بازکنان از پاس یک تا پاس 5 را انجام می دهند و بازیکن کناری توپ را سانتر می کند و مهاجمین با حرکت بدون توپ ضربه سر می زنند.

23 - فروردین‌ماه - 1388
جایگاه دروازه بان در زمین بازی محلی است که نیازمند نیروی روانی زیادی می باشد. یک اشتباه در این نقطه پایان همه چیز است.معمولا یک دروازه بان در انتهای زمین برای تیم خدمت می کند و آن محل جای همه کس نیست. در مواقع لزوم مربی باید یک روان شناس باشد و هیچ پستی از پست دروازه بانی که اعتماد به نفس اصلی را بر عهده دارد مهمتر نیست. حال تعدادی از نظریاتی را که یک مربی می تواند از طریق آنان به استحکام ذهنی و طرز نگرش یک دروازه بان کمک کند ذکر می کنیم: 1 ـ تنها از نفراتی درون دروازه استفاده کنید که واقعا به دروازه بانی علاقه دارند. 2ـ پس از خورد گل نیز نظر مثبتی روی دروازه بان داشته باشید. 3ـ برای تلاشهای دیگر دروازه بان ( غیر از توپ گیریهای مستقیم ) نیز ارزش قائل شوید. 4ـ بعد از مهار توپ توسط دروازه بان اوضاع را متشنج نکنید. 5ـ به دروازه بان در پرورش عادات صحیح کمک کنید. 6ـ در هر زمان و در هر شوتی به سوی دروازه اجازه کم کاری به دروازه بان ندهید. 7ـ اگر اوضاع بر وفق مراد نیست دروازه بان تیم را با احتیاط از بازی بیرون بکشید. 8ـ دروازه بانها را تشویق به تمرین اضافی کنید
23 - فروردین‌ماه - 1388

هدف تمرین : حرکت با توپ - پاس دادن - چرخش -

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ - 

نحوه اجراء: طبق شکل بازیکن آ به بازیکن بی پاس می دهد و جای او می رود بازیکن بی پس از چرخش به بازیکن سی پاس می دهد و جای او می رود بازیکن سی نیز پا به توپ به نقطه شروع می رسد.

25 - اسفند‌ماه - 1387

                             Photo hérbergée par zimagez.com

* از بازیکنان سرزن بخواهید سعی کنندمسیر توپ را سریعتر شناسائی کنند.آنها باید به سمت توپ حرکت کنند و حتی چناچه لازم باشد ابتدا یک قدم به عقب برگردند.

* به بازیکنان تذکر دهید که حتی المقدورروی یک پا پرش نمایند.

* بازیکنان هرگز نباید چشم از توپ بردارند.

*به بازیکنان آموزش دهید که قبل از نزدیک شدن توپ ؛ بدن خود را به سمت عقب خم کرده یا قوس دهند و درست قبل از تماس سر با توپ آن را به جلو حرکت دهند.

* هنگام سر زدن پاها به جلو؛ کمر و ناحیه پایین بدن به عقب و نواحی پشت ؛ گردن و سرسریع به جلوحرکت خواهند داشت.

* برای افزایش پرش عمودی بازیکنان از تمرینات پلیومتریک می توان استفاده کرد.

25 - اسفند‌ماه - 1387

هدف تمرین : فوتبال یک مقابل یک - دفاع یک نفره - حمله یک نفره - افزایش استقامت هوازی

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ - 

نحوه اجراء: طبق شکل مربی توپ را به بازیکن زرد داده و بازیکن زرد می بایست در مقابل بازیکن آبی فوتبال یک مقابل یک را بازی کند.

   1       2       3       4       5       ...       8    >>