X
تبلیغات
زولا
25 - اسفند‌ماه - 1387

                             Photo hérbergée par zimagez.com

* از بازیکنان سرزن بخواهید سعی کنندمسیر توپ را سریعتر شناسائی کنند.آنها باید به سمت توپ حرکت کنند و حتی چناچه لازم باشد ابتدا یک قدم به عقب برگردند.

* به بازیکنان تذکر دهید که حتی المقدورروی یک پا پرش نمایند.

* بازیکنان هرگز نباید چشم از توپ بردارند.

*به بازیکنان آموزش دهید که قبل از نزدیک شدن توپ ؛ بدن خود را به سمت عقب خم کرده یا قوس دهند و درست قبل از تماس سر با توپ آن را به جلو حرکت دهند.

* هنگام سر زدن پاها به جلو؛ کمر و ناحیه پایین بدن به عقب و نواحی پشت ؛ گردن و سرسریع به جلوحرکت خواهند داشت.

* برای افزایش پرش عمودی بازیکنان از تمرینات پلیومتریک می توان استفاده کرد.